top of page

Audiitorteenused

  • Eesti finantsaruandluse seaduse järgi koostatud majandusaasta aruande audit

  • Majandusaasta aruande ülevaatus

  • Mitterahalise sissemakse hindamise väärtuse kontrollimine

  • Äriühingute ühinemis- ja likvideerimisaruannete kontroll

  • EL toetusfondidest rahastatava projekti kuludokumentide audit

  • Erikontrolli läbiviimine

  • Pakendiaudit

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimine

Audit on hea siis, kui auditeeritavale ettevõttele tõuseb sellest kasu – raamatupidamises esilekerkivad probleemid leiavad kiire lahenduse, on olemas sõltumatu ja erapooletu nõustaja ning suhtlus huvirühmadega on tulemuslik. Auditit kavandades keskendume tähtsamatele valdkondadele ja olulistele riskidele.

Audiitori valikul on tähtsateks kriteeriumiteks tema kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja kogemus. Antud valdkonnas olen töötanud juba üle 15 aasta. Kogemused on nii tööstuse, kinnisvara, kaubanduse jt teiste äritegevuse valdkondade alal.

Kinnitust raamatupidamisaruande õigsuse kohta kasutab küll eelkõige infotarbija väljastpoolt ettevõtet, aga samas pakun audiitorkontrolli raames ka juhtkonnale lisaväärtust. Nimelt annan auditi käigus tagasisidet nii leitud puuduste kohta kui soovitusi nende kõrvaldamiseks, samuti ettepanekuid arvestussüsteemi tõhustamiseks. Esitan olulisemad tähelepanekud ka kirjalikult. Teen kontrolli käigus kindlaks riskikohad, mis võivad tekitada olulisi vigu aruandluses, ja pööran oma auditis erilist tähelepanu just neile valdkondadele.

Audiitorkontroll on alati kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole veel audit. Ülevaatuse ulatus ja maht on tunduvalt väiksem kui auditi puhul, piirdudes peamiselt juhtkonna intervjueerimise ning analüüsidega. Seega ei anna ülevaatus kliendile nii suurt kindlust kui audit. Finantsaruandluse ülevaatus on alati kooskõlas rahvusvahelise standardiga.

Pakendiaudit

Pakendiauditi läbiviimise aluseks on pakendiseadus §241, mille kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema PE või TKO pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Seeläbi tagatakse täpsem aruanne ja selle kaudu märgatavalt suurem kindlus tegelikult turule toodud ja taaskasutatud pakendimassi osas.

Pakendiaruande audiitorkontroll on piiratud kindlustandev töövõtt.

 

 

Auditkalkulaator  (ja kui sellele lingile vajutada, siis viib otse audiitorkogu lehele

https://www.audiitorkogu.ee/est/audit_calc )

bottom of page